Ympäristöselvitykset

Ennen louhintatöiden aloittamista kannattaa teettää ympäristöselvitys, jonka avulla työnaikaisilta, kalliilta vahingoilta voidaan välttyä. Ympäristöselvitys antaa myös hyvän pohjan ja reunaehdot urakkalaskennalle.

Ympäristön työtä rajoittavien tekijöiden vaikutusten määrittämiseksi tulisi jo suunnitteluvaiheessa tehdä ympäristön ennakkoselvitys. Selvityksen perusteella laaditaan riskianalyysi alueelle, joka on 100-500 metrin etäisyydellä louhintatyöstä. Selvitystyön laajuus riippuu louhintakohteen suuruudesta ja ympäristöstä. Selvitystyössä tulisi huomioida mm. seuraavat tekijät:

kiinteistöt ja rakenteet:

kiinteistö osoite ja omistaja
• kiinteistön käyttötarkoitus
• rakentamisvuosi
• perustamistapa
• kantavat rakenteet
• mahdolliset erityisen herkät rakenneratkaisut/-materiaalit

kiinteistössä sijaitsevat tärinäherkät laitteet:

• ATK-laiteet
• laboratoriolaitteet
• sairaalalaitteet
• muuntamolaitteet
• painokonelaitteet
• laitteet, joiden toimintaa voivat pöly, melu ja tärinä voivat kohtuuttomasti häiritä tai aiheuttaa toimintahäiriöitä

Näiden tekijöiden perusteella laaditaan riskianalyysi. Riskianalyysin perusteella määritetään toimenpiteet joilla poistetaan häiriö- ja riskitekijät sekä estetään vahinkojen syntyminen.

Näitä toimenpiteitä ovat:

• määritetään rakenteille ja laitteille tärinän vahinkotasoarvot, joita ei saa ylittää

• määritetään pölynsuojaustavat kuten porakoneiden pölynkeräyslaitteet, teiden kunnossapito ja kivikasa sekä ajotien pölynsidonta esim. veden avulla

• määritetään enimmäismelurajat desibeleinä sairaala- ja muulle sellaiselle toiminnalle, jolle melu aiheuttaa erityistä häiriöitä. Melun rajoittaminen voidaan suorittaa kompressoreiden ja porakoneiden äänenvaimentimilla ja/tai sopivasti sijoitetuilla ääntä vaimentavilla suojaseinillä

• kiven heiton ja sinkoutumisen vaaran vähentämiseksi vaikeissa räjäytysolosuhteissa voidaan normaalin kenttien huolellisen peittämistyön lisäksi suojata ikkunat levyillä

• määritetään tärinäherkkien laitteiden suojaus- ja vaimennuskohteet ja muut toimenpiteet

• määritetään kohteet, joihin on ennakkoon ilmoitettava räjäytysajankohdat

• määritetään kohteet, joissa tulee suorittaa rakenteiden ennakko- ja jälkikatselmukset

• selvitysten perusteella saaduista tiedoista ja niiden perusteella määritetyistä raja-arvoista laaditaan erillinen kirjallinen liite, ”riskianalyysi”, johon sisältyy karttaselvitys kohteista ja kiinteistö- sekä tärinäherkkien laitteiden luettelot


Näiden eri tekijöiden huomioiminen jo työn suunnitteluvaiheessa rakennuttajan toimesta antaa myös edellytykset louhintatyön asetusten ja järjestysohjeiden mukaiselle suoritukselle ja valvonnalle.


On selvää, että kaikilla rakennuttajilla ei ole henkilökuntaa, jonka kokemus ja koulutus edellyttäisivät em. ympäristötekijöiden asianmukaista analysointia ja raja-arvojen määritystä niin, että räjäytystyölle asetettavat vaatimukset olisivat suhteutettuja työn luonteeseen ja suoritukseen myös louhintatyön kustannusvaikutukset huomioiden. Tämän johdosta em. tehtävissä käytetään yleensä alaan perehtynyttä asiantuntijakonsulttia, jolloin myös asetetut vaatimukset ja rajoitukset on suhteutettu oikein louhintatyön suoritukseen ja kustannuksiin sekä asetusten ja järjestysohjeiden asettamiin vaatimuksiin.