Tärinämittaukset BlastView-järjestelmällä

Räjäytysten aiheuttaman tärinän mittaamisen avulla voit varmistaa, ettei räjäytystyö riko sääntöjä tai määräyksiä ja ettei räjäytystyö aiheuta kalliita vahinkoja. Räjäytyspisteiden lähelle asennetaan mittarit, jotka luetaan jokaisen räjäytyksen jälkeen. Tulokset kootaan räjäytyspäiväkirjaan ja ne voi lukea suoraan netin yli BlastView-järjestelmämme ansiosta.
 

  • Tärinämittauksilla  voit varmistaa, ettei räjäytystyö riko sääntöjä tai määräyksiä ja ettei räjäytystyö aiheuta kalliita vahinkoja

Tärinää mitataan, jotta räjäytysten aiheuttamilta vahingoilta vältyttäisiin ja että tärinäarvot pysyisivät vahinkorajojen alapuolella. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää poraus-, panostus ja sytytyssuunnitelmien laadinnassa. Tärinävalvonnassa käytetään tärinämittauslaitteita, jotka rekisteröivät suoraan määrättyjä tärinän eri suureita, joita ovat:

• V = tärinän heilahdusnopeus (mm/s)
• A = tärinän amplitudi (mm tai m=1/1000 mm)
• a = tärinän kiihtyvyys (g tai m/s²)
• f = tärinän ominaistaajuus (Hz)

Seurattavan suureen valinta riippuu mittauskohteelle asetetuista raja-arvoista. Rakenteista mitataan yleensä heilahdusnopeutta ja herkistä laitteista kiihtyvyyttä tai ominaistaajuutta. Raja-arvot voivat määräytyä laitevalmistajan asettamien vaatimusten tai sosiaali- ja terveysministeriön asettamien räjäytysalan normien mukaan.

Mittauspisteiden sijainti merkitään karttaan ja ne numeroidaan. Mittareita voidaan siirtää louhinnan edistymisen mukaan. Mittauspiste pyritään valitsemaan niin, että mitatut arvot kuvaisivat mahdollisimman hyvin mittauskohteen (rakennuksen) tärinää. Mittapisteen etäisyys räjäytyspaikassa tulisi olla vähintään 10 metriä. Tärinämittaustulokset luetaan jokaisen räjäytyksen jälkeen ja tulokset kirjataan laadittuun poraus-, panostus- ja sytytyskaavioon ja/tai räjäytyspäiväkirjaan. Tuloksista laaditaan kirjallinen raportti työmaakokouksiin.

Louhittaessa alle 10 metrin etäisyydellä rakenteista, tulee kiinnittää erityistä huomiota työn suoritustapaan. Kokemukseen perustuen laaditaan räjäytyssuunnitelma, jotta louhinta voidaan suorittaa rakenteita vahingoittamatta. Mitatut arvot ovat alle 10 metrin etäisyydellä louhittaessa usein yli 100 mm/s, mutta tärinä kohdistuu rakenteisiin vain paikallisesti eikä näin vaikuta koko rakenteen kestävyyteen.

Mitatut arvot ilmoitetaan välittömästi poraus-, panostus- ja sytytystyöstä vastaavalle henkilölle, jonka tehtävänä on suorittaa seuraavien räjäytyskenttien mitoitus saatujen tärinäarvojen ja käytetyn panostus- ja sytytystavan perusteella.

Kalliotekniikka käyttää kanadalaisia Instantel Inc:n valmistamia tärinämittareita. Instantel on ainoa tärinämittareita valmistava yritys maailmassa, jolla on ISO9000 standardin mukainen sertifikaatti.

Kalliotekniikka käyttää Instantelin tärinämittareita omassa BlastView -mittausjärjestelmässään. Järjestelmässä mittaustulokset välitetään reaaliaikaisesti työmaan eri sidosryhmille internetin välityksellä. Lisää BlastView -järjestelmästä.

Paalutus-, tärytiivistys-, liikenne-, kone- ja muut vastaavat työt

Kalliotekniikka on suorittanut satoja toimeksiantoja, joissa on mitattu ja analysoitu paalutus-, tärytiivistys-, liikenne-, kone- ja muita vastaavia tärinöitä. Näiden aiheuttamien tärinöiden ominaisuudet poikkeavat oleellisesti louhintatyön tärinöistä, mutta sama mittauskalusto soveltuu erinomaisesti myös näihin mittauksiin.