Räjäytystöiden valvonta

Räjäytystyömaan asiallinen valvonta edesauttaa hankkeen kokonaistaloudellisessa toteutuksessa vaatimalla pitämään aikataulut ja ohjaamalla tekemään laadukasta jälkeä.

Räjäytystyön valvojana tai johtajana katsomme ennen räjäytyksiä, että normeja ja säädöksiä noudatetaan. Räjäytyksen aikana mittaamme tärinän ja varmistamme, että seuraavat räjäytykset tehdään optimaalisesti ja sääntöjen puitteissa.

  • Säästät hankkeen kokonaiskustannuksissa
  • Louhintatärinä pysyy vaaditulla tasolla
Räjäytystyömaan valvonnalla voidaan merkittävästi säästää hankkeen kokonaiskustannuksissa. Valvojan tehtävänä on auttaa työmaata riskien hallinnassa. Työmaan työnjohto ja työntekijät keskittyvät pääasiassa työn suorittamiseen, jolloin riskit saattavat jäädä huomioimatta. Usein tarvitaankin työmaalle valvoja, jonka on helpompi nähdä ja puuttua mahdollisiin virheisiin ja riskeihin.

Valvoja kiinnittää valvontatoiminnassaan erityistä huomiota louhintajälkeen sekä lujitus- ja tiivistystöiden laatuun. Hyvä louhintajälki on edellytyksenä rakennustyön sujuvalle etenemiselle. Valvojan tehtävänä on huolehtia, että louhintatyö noudattaa toleranssit ja ympäristötekijät huomioivaa poraus- ja panostuskaaviota. Erityistä huomiota kiinnitetään reunareikien reikäväliin ja etuun. Valvoja huolehtii myös siitä, että tärinätulokset luetaan jokaisen räjäytyksen jälkeen. Tulosten perusteella tehdään tarvittaessa muutoksia poraus-, panostus- ja sytytysjärjestelmään. Tavoitteena on pitää louhintatärinä vaaditulla tasolla. Usein työmaan valvoja toimii myös räjäytystyön johtajana. Räjäytystyönjohtajaa tarvitaan erityisesti suurilla työmailla, joissa saattaa yhtäaikaisesti toimia useita louhintaurakoitsijoita.

Kokemus on osoittanut, että myös huolellisesti suoritetuilla lujitus- ja tiivistystöillä on positiivinen vaikutus projektien aikatauluun, kustannuksiin ja laatutasoon.