Melun mallinnus ja numeerinen simulointi

Melumallinnusta ja numeerista simulointia käytetään ympäristömelun nykytilan tai oletetun tulevaisuustilanteen ympäristövaikutusten selvittämiseen ja visualisoimiseen.

Simuloinnilla voidaan visualisoida kuvin tai animaatioin melun leviäminen ympäristöön.

Simuloinnilla voidaan havainnollistaa vaikka kokonaisten kaupungien melutilanne ja luoda skenaarioita, miten kokonaistilanne ympäristössä muuttuu esim. meluesteitä rakentamalla tai melun voimakkuutta muuttamalla.

Melun simulointia käytetään mm
- poraus- ja räjäytysmelun,
- työmaamelun,
- teollisuusmelun,
- liikennemelun ja
- raideliikennemelun
havainnollistamiseen ja vaikutusten arviointiin.


Käytämme melun mallinnukseen ja simulointiin saksalaista CadnaA-ohjelmistoa.

(Video on kooste ohjelmiston valmistajan - http://www.datakustik.com - esittelyvideosta)