Kiinteistökatselmukset

Kiinteistökatselmus toimii sinun todisteenasi ja oikeusturvanasi räjäytys-, paalutus-  täräytystyön tai muiden tärinää aiheuttavien töiden aiheuttamista todellisista muutoksista ympäröivissä kiinteistöissä.

Kiinteistökatselmointi on kaksivaiheinen prosessi, jossa kiinteistöt ja niiden rakenteet tarkistetaan, tulokset kirjataan ja lopuksi räjäytystyön jälkeen käydään kohteet läpi ja kirjataan mahdolliset muutokset.
 

  • Kiinteistökatselmus toimii sinun todisteenasi ja oikeusturvanasi
Suoritettaessa räjäytys-, paalutus-, tärytys- ja vanhojen rakenteiden purkutöitä sekä roudan kiilaamista, on työsuorituksen edellytyksenä asiantunteva ja huolellinen rakennetarkastus, jossa ennalta katselmoidaan ympäristörakenteet ja kiinteistöt.

Alueilla, joilla on suoritettu erittäin harvoin räjäytystöitä tai joilla räjäytystyöt kestävät pitkään, on tarkastusaluetta laajennettava, koska ihmisten herkkä tärinäntuntemus voi aiheuttaa vahinkovaaran tuntemusta normaalia laajemmalla alueella. Sama koskee myös alueita, joissa on maavaraisen perustamistavan omaavia rakenteita. Laajimmillaan katselmusalue saattaa olla jopa 300-400 metriä. Tällaisia kohteita ovat mm. massiiviset kiviaineslouhinta-alueet, missä samassa räjäytyskentässä on jopa useita tuhansia kiloja räjähdysainetta. Katselmusten tarkoituksena on selvittää räjäytys- ja muista töistä johtuvat tärinän aiheuttamat todelliset vahingot rakenteille.

Katselmukseen sisältyvät seuraavat toimenpiteet työkohteesta ja rakenteiden sekä perustamistavan laadusta riippuen:

Laaditaan kirjallinen, virallinen pöytäkirja rakenteiden kunnosta, johon sisältyy:
• tarkastusalueen laajuus määritellään tapauskohtaisesti asiantuntijan toimesta, mutta peruslähtökohta on, että asutuskeskuslouhinnassa tarkastusalue on noin 100 m ja paalutus-, tiivistys- ja muissa vastaavissa töissä 50 m

• luokittelu ja mitoitus rakenteissa olevista halkeamista

• täydennetään tarkastusta piirroksin, valokuvin ja videoimalla

• rakenteiden halkeamien osalle asennetaan esim. kipsisiltoja tai paperiteippiä sekä mittamerkkejä

• maavaraisten rakenteiden osalla suoritetaan rakenteiden korkeusaseman ja vinouksien mittaukset

Tarkastusmenetelmiä yhdistellään olosuhteiden mukaan siten, että tarkastus antaa luotettavan kuvan myöhempää, työsuorituksen jälkeen tapahtuvaa lopputarkastusta varten.

Räjäytystyön jälkeen suoritetaan ns. lopputarkastus, jossa alkutarkastuksen tilannetta verrataan sen hetkiseen tilanteeseen ja kirjataan tärinän mahdollisesti aiheuttamat vahingot ja muutokset. Tärinän aiheuttamat rakennemuutokset on erotettava normaaleista rakennusmateriaalien elämisilmiöiden aiheuttamista muutoksista, joita aina myös tapahtuu ilmasto-olosuhteiden vaikutuksesta. Tarkastuspöytäkirjojen perusteella voidaan todeta räjäytystöiden mahdollisesti aiheuttamat vahingot, joiden perusteella voidaan hakea korvausta aiheutuneille vahingoille.